CMPL Klauzula Informacyjna (RODO)

Klauzula Informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW, OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KONTRAHENTÓW CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O.

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61 444 000,00 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: .
 2. Administrator dane wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: .
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  1. jeśli są Państwo kontrahentami CAT Mosolf Polska sp. z o.o. – w celu nawiązania i wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 sec. 1 lit. b) RODO, lub
  2. jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta CAT Mosolf Polska sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do reprezentacji kontrahenta CAT Mosolf Polska sp. z o.o., a Państwa dane zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy CAT Mosolf Polska sp. z o.o. a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 sec. 1 lit. f) RODO, natomiast wykonywanie ww. umowy stanowi prawnie uzasadniony interes CAT Mosolf Polska sp. z o.o. jako administratora danych.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
  1. art. 6 sec. 1 lit. f) RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CAT Mosolf Polska sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy CAT Mosolf Polska sp. z o.o. a kontrahentem,
  2. art. 6 sec. 1 lit. a) RODO – jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  3. art. 6 sec. 1 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CAT Mosolf Polska sp. z o.o. jako administratorze danych, w tym w zakresie obowiązków archiwizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentów dla celów podatkowych.
 5. CAT Mosolf Polska sp. z o.o. przetwarza dane zwykłe obejmujące w szczególności:
  1. w przypadku kontrahentów: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, dane kontaktowe (w tym adres email, nr telefonu),
  2. w przypadku pracowników/współpracowników kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane dotyczące pracodawcy/zleceniodawcy, służbowe dane kontaktowe (adres email, nr telefonu).
 6. CAT Mosolf Polska sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe co do zasady bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 lit. b. powyżej, ich dane osobowe mogą by przekazane przez kontrahenta działającego jako pracodawca/zleceniodawca tych osób.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy CAT Mosolf Polska sp. z o.o. a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania ww. umowy. W przypadku danych przetwarzanych dla celów marketingowych, w tym związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną (jeśli została wyrażona zgoda), niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymywania takich informacji.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty z grupy kapitałowej, do której należy CAT Mosolf Polska sp. z o.o., podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej i inni dostawcy usług IT, kontrahenci CAT Mosolf Polska sp. z o.o., w tym podwykonawcy, nadawcy i odbiorcy przesyłek transportowych niebędący bezpośrednimi kontrahentami CAT Mosolf Polska sp. z o.o. oraz inne podmioty z łańcucha przewozu/spedycji, podmioty świadczące usługi audytorskie, usługi księgowe i inne usługi doradcze, w tym prawne lub podatkowe.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CAT Mosolf Polska sp. z o.o. przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 10. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit. a. lub 4 lit. b. powyżej, posiadają Państwo również prawo do przenoszenia danych osobowych, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 12. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. lub pkt 4 lit. a. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją.
 13. Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie pkt 4 lit. b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem.
 14. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).
 15. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW PRZESYŁEK i ŁADUNKÓW TRANSPORTOWYCH, NIEBĘDĄYCH KLIENTAMI CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61 444 000,00 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: .
 2. Administrator dane wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: .
 3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane przez podmiot, który zleca Administratorowi wykonanie usługi transportowej, w przypadku której występują Państwo w łańcuchu dostawy jako nadawcy bądź odbiorcy przesyłki lub ładunku.
 4. Administrator otrzymuje dane osobowe niezbędne do zrealizowania usługi transportowej, w tym: podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), dane firmy (w przypadku realizowania dostawy na rzecz podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe, adres odbioru/dostawy oraz inne dane dotyczące realizowanego transportu, w tym dane dotyczące zawartej umowy przewozu/umowy spedycji, dane niezbędne do wypełnienia listu przewozowego/dokumentu CRM.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 sec. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej; do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można konieczność zrealizowania przez CAT Mosolf Polska sp. z o.o. usługi transportowej, w tym realizacji zawartej umowy przewozu/umowy spedycji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
  1. art. 6 sec. 1 lit. f) RODO, tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CAT Mosolf Polska sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z realizacją usługi transportowej, w tym zawartej umowy przewozu/umowy spedycji,
  2. art. 6 sec. 1 lit. c) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CAT Mosolf Polska sp. z o.o. jako administratorze danych, w tym w zakresie obowiązków archiwizacyjnych dotyczących przechowywania dokumentów dla celów podatkowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi transportowej. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić realizację usługi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty z grupy kapitałowej, do której należy CAT Mosolf Polska sp. z o.o., podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej i inni dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi audytorskie, usługi księgowe i inne usługi doradcze, w tym prawne lub podatkowe, jak również pozostali kontrahenci CAT Mosolf Polska sp. z o.o., w tym podwykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy podanie takich danych jest niezbędne do wykonania umowy lub innych czynności w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez CAT Mosolf Polska sp. z o.o. oraz inne podmioty z łańcucha przewozu/spedycji.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CAT Mosolf Polska sp. z o.o. przez czas realizacji usługi transportowej oraz mogą być przetwarzane także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
 10. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 12. Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska).
 13. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Powyższą klauzurę można pobrać klikając tutaj