Polityka prywatności CMPL

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Definicje
   1. Spółka lub Administrator danych – CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, adres: ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61 444 000,00 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: .
   2. Strona – witryna internetowa prowadzona przez Administratora danych za pośrednictwem sieci Internet, działająca pod adresem: https://www.cmpl.pl/;
   3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
   4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca witrynę internetową https://www.cmpl.pl/;
   5. DATACAR – serwis systemu DATACAR przeznaczony dla importerów i dealerów samochodowych dostępny w zakładce „Datacar” pod adresem http://91.230.75.68:100/;
   6. Polityka lub Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej cmpl.pl;
   7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
   8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1).
  2. Ochrona danych osobowych – postanowienia ogólne
   1. Każdy Użytkownik witryny internetowej https://www.cmpl.pl/ przeglądający treści w obszarze ogólnodostępnym Strony może udostępniać dotyczące go dane, zarówno pozwalające na identyfikację (w tym dane osobowe), jak i dane anonimowe. Spółka dokłada wszelkich starań w zakresie zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa udostępnianych danych, jak również zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich bez wyraźnej podstawy prawnej. W zakresie przetwarzania danych osobowych Spółka, jako Administrator danych stosuje się w szczególności do zasad określonych w RODO.
   2. W kwestiach związanych z ochroną Danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych:
    1. drogą pisemną na adres: CAT Mosolf Polska sp. z o.o., Ciemno Gnojna, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów,
    2. drogą mailową na adres: ,
    3. drogą telefoniczną: tel.: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64.
   3. Administrator danych informuje, że wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Bartosz Świątek. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: .
   4. Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie, w jaki Spółka, jako Administrator danych, korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o Użytkownikach, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.
   5. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie Strony prowadzonej przez Spółkę, nie odnosi się natomiast do usług online oferowanych przez strony trzecie.
   6. Dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na Stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla podmiotów nieuprawnionych.
  3. Zbieranie informacji przez Administratora danych
   1. Administrator danych będzie gromadzić dane Użytkowników, w tym ich Dane osobowe, w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie ich traktować w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu Administrator danych poinformuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych.
   2. Administrator danych zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone.
   3. Za pośrednictwem Strony Administrator danych może wejść w posiadanie danych:
    1. dostarczanych bezpośrednio przez Użytkowników, w tym:
     1. danych osób kontaktujących się z Administratorem danych z wykorzystaniem dostępnych na Stronie danych teleadresowych Administratora lub formularza kontaktowego,
     2. danych osób przekazujących swoje dane w celach rekrutacyjnych (za pośrednictwem zakładki „Kariera”),
     3. danych osób posiadających zarejestrowane konto Użytkownika DATACAR,
     4. danych osób korzystających z fanpage’y Spółki w portalach społecznościowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą zintegrowanych wyczek zamieszczonych na Stronie, to jest:
      • portal „Facebook” (którego dostawcą jest Meta Platforms, Inc., a dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – Meta Platforms Ireland Limited; dalej jako „Facebook”); wtyczkę na Stronie rozpoznać można po logo portalu „Facebook”; fanpage Spółki dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/catmosolfpolska,
      • portal „LinkedIn” (którego dostawcą jest LinkedIn Corporation, a dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii – LinkedIn Ireland Unlimited Company – dalej jako „LinkedIn”); wtyczkę na Stronie rozpoznać można po logo portalu LinkedIn; fanpage Spółki dostępny jest pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/catmosolfpolska,
    2. zbieranych automatycznie:
     1. ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania Strony, Administrator danych może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na Stronę, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na Stronie oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;
     2. dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; Administrator danych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych; Administrator danych zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.
   4. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, w przypadku korzystania przez Użytkowników z portali społecznościowych Facebook i LinkedIn, administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tych portali, w szczególności w związku z założeniem i utrzymywaniem kont na tych portalach, są właściwi dostawcy, to jest:
    1. w przypadku portalu Facebook (dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii): Meta Platforms Ireland Limited, adres korespondencyjny: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, z którym można się kontaktować listownie na podany adres lub drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/1650115808681298; więcej informacji na temat przetwarzania Danych osobowych przez dostawcę portalu Facebook można znaleźć w informacjach dotyczących prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer,
    2. w przypadku portalu LinkedIn (dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii): LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres korespondencyjny: Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland, z którym można się kontaktować listownie na podany adres lub drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej platformy dostępnej pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq; więcej informacji na temat przetwarzania Danych osobowych przez dostawcę portalu LinkedIn można znaleźć w „Polityce ochrony prywatności” dostępnej pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
   5. Spółka jest odrębnym od dostawców wskazanych w pkt 4 powyżej administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portali Facebook i LinkedIn, które są dostarczane w związku z korzystaniem z fanpage’a, w tym poprzezobserwowanie lub polubienie fanpage’a, interakcje z innymi użytkownikami portalu, dodawanie postów, dodawanie reakcji na posty, dodawanie komentarzy, udostępnienie postów, a także odczytywanie informacji kierowanych do Spółki w wiadomościach prywatnych lub na czacie.
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych
    1. Administrator danych przetwarza Dane osobowe:
     1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności RODO,
     2. zgodnie z niniejszą Polityką.
    2. Kategorie, podstawy prawne oraz okres przetwarzania Danych osobowych ustalany jest odrębnie dla każdego celu przetwarzania – na zasadach opisanych w niniejszej części.
    3. Administrator danych będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
     1. Dane osobowe osób posiadających zarejestrowane konto Użytkownika DATACAR, logujących się do już zarejestrowanego konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestracji i utrzymywaniu konta Użytkownika DATACAR, której stroną jest Użytkownik;
     2. Dane osobowe przekazywane w celach rekrutacyjnych (za pośrednictwem zakładki „Kariera”)– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – a mianowicie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
     3. Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem danych z wykorzystaniem dostępnych na Stronie danych teleadresowych Administratora bądź formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można konieczność rozpatrzenia indywidualnej sprawy zgłaszanej przez Użytkownika, w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie,
     4. Dane osobowe osób korzystających z fanpage’y Spółki dostępnych w portalach Facebook i LinkedIn – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można promocję Spółki, marki CMPL i usług świadczonych przez Spółkę, umożliwienie Użytkownikom korzystanie z fanpage’y, w tym przeglądanie postów, udostępnienie postów, pisanie komentarzy, dodawanie reakcji, przekazywanie do Spółki wiadomości prywatnych bądź korzystanie z czatu i udzielanie odpowiedzi na przekazane zapytanie.
    4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie:
     1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, do których zaliczyć można m.in. ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, rozpatrywanie składanych reklamacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora danych, przetwarzanie przekazanych przez kontrahentów Spółki Danych osobowych osób fizycznych dedykowanych do realizacji umowy zawartej pomiędzy kontrahentem a Administratorem danych,
     2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w zakresie danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników opcjonalnie, innych niż te, które są wymagane dla danego celu przetwarzania – za ich zgodą, w tym dane osobowe przekazywane w dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny i in.), w zakresie wykraczającym poza zakres wymagany przez przepisy prawa lub poza zakres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora danych rekrutacji na określone stanowisko (o ile zostały podane), oraz danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została wyrażona).
    5. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały podane. Konsekwencją niepodania danych może być:
     1. dla danych określonych w pkt 3.a. – brak możliwości zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika DATACAR,
     2. dla danych określonych w pkt 3.b. – brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym,
     3. dla danych określonych w pkt 3.c. – brak możliwości kontaktu zwrotnego ze strony Spółki lub rozpoznawania indywidualnej sprawy zgłoszonej przez Użytkownika,
     4. dla danych określonych w pkt 3.d. – brak możliwości korzystania przez Użytkownika z fanpage’y Spółki, pozyskiwania informacji dostępnych na tych fanpage’ach czy nawiązywania kontaktu za pośrednictwem wiadomości prywatnych lub czatu.


                 W przypadku Danych osobowych podawanych opcjonalnie (za zgodą) nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.

    

    1. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcy usług IT i hostingowych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne, kontrahenci Administratora danych, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator danych, podmioty prowadzące portale społecznościowe, w których Spółka prowadzi swoje fanpage (Facebook, LinkedIn). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji mogą być udostępniane także podmiotom pośredniczącym w procesie rekrutacji oraz wspierającym proces rekrutacji, w tym firmom rekrutacyjnym oraz innym firmom szkoleniowym.
    2. Dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przez czas niezbędny do rozpatrzenia indywidualnej sprawy, którą zgłasza Użytkownik za pośrednictwem danych teleadresowych lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, a także później, tj. przez okres czasu wymagany właściwymi przepisami prawa, w tym w związku z przechowywaniem dokumentów niezbędnych do celów podatkowych bądź do czasu przedawnienia roszczeń – w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas trwania bieżącej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od momentu wyrażenia zgody, chyba że została ona wcześniej cofnięta. W przypadku Danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portali społecznościowych, Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas prowadzenia danego fanpage’a lub istnienia konta Użytkownika na tym portalu lub do czasu usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika lub przez podmiot administrujący danym portalem społecznościowym.
    3. Użytkownicy posiadają następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:
     1. prawo dostępu do danych osobowych,
     2. prawo do sprostowania danych osobowych,
     3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
     4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
    4. W przypadku danychosobowych określonych w pkt 3 c.-d. i 4.a. (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych lub przez stronę trzecią), Użytkownicy posiadają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to związane z ich szczególną sytuacją.
    5. W przypadku danych osobowych określonych w pkt 3 a. (zawarcie umowy), pkt 3 b. (postępowanie rekrutacyjne) oraz pkt 4 b. (dane przekazane dobrowolnie za zgodą), Użytkownicy posiadają także prawo do ich przenoszenia, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
    6. W przypadku danych osobowych określonych w pkt 4 b. (dane przekazane dobrowolnie za zgodą), Użytkownicy posiadają dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
    7. Wykonanie uprawnień, o których mowa w pkt 8-11 powyżej, może nastąpić poprzez złożenie stosownego wniosku do Administratora danych:
     1. drogą pisemną na adres: CAT Mosolf Polska sp. z o.o., Ciemno Gnojna, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów,
     2. drogą mailową na adres: ,
     3. drogą telefoniczną: tel.: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64.
    8. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby procesu rekrutacyjnego, osoby uczestniczące w rekrutacji mogą być poproszone o rozwiązanie ćwiczeń lub testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
  5. Pliki cookies
   1. Witryna https://www.cmpl.pl/ używa plików „cookies”. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do przeglądarki i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zabezpieczenia przeglądarek pozwalają na odczyt cookies jedynie z domeny, na której zostały utworzone, lub z domen niższego poziomu. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
   2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. W niektórych przypadkach cookies mogą przechowywać także inne tymczasowe dane, jak stan elementów na Stronie czy historię odwiedzanych poprzednio stron (na danej witrynie).
   3. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje użytkowników, umożliwia tworzenie spersonalizowanych serwisów www, tworzenie statystyk użyteczności danej witryny, badanie preferencji użytkowników, a także odpowiednie dopasowanie skierowanych do nich reklam.
   1. W ramach korzystania z witryny https://www.cmpl.pl/ wykorzystywane są następujące pliki cookies:
    1. tzw. niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    2. tzw. wydajnościowe pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
    3. tzw. funkcjonalne pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Spółka dokonuje monitorowania informacji o użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie:
    1. właścicielem narzędzia „Google Analytics” jest Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;
    2. z zasady dane o zachowaniu Użytkownika zbierane przez pliki cookie przesyłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane; w przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwa członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym; jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony;
    3. w imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie;
    4. adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google; można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce może to jednak utrudnić korzystanie z witryny lub niektórych jej funkcjonalności; ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en);
    5. szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem:google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.
   3. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
   4. Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość wyłączenia cookies w swojej przeglądarce – jeśli nie chcą, by pliki te były przechowywane na ich komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookies można wyłączyć trwale lub w związku z prowadzoną sesją. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie Strony, jak również na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.
   5. Informacje dotyczące usuwania zapisanych plików cookies, jak również zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie zapisywania plików cookies dostępne są pod następującymi adresami:
    1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
    2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
    3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
    4. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
    5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
   6. W przypadku korzystania z portali społecznościowych również może dochodzić do zbierania i wykorzystywania plików cookies. W takim przypadku dostęp do plików cookies posiada dostawca danego portalu. Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z portali Użytkownik znajdzie w informacjach o plikach cookies dostępnych w danym portalu.
  6. Postanowienia końcowe
   1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany Polityki wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.cmpl.pl/.
   2. Korzystanie z serwisu https://www.cmpl.pl/ oznacza zgodę na warunki niniejszej Polityki.