Regulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej cmpl.pl

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „cmpl.pl”
 1. Definicje
  1. Spółka – CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, adres: ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61 444 000,00 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: .
  2. Strona – witryna internetowa prowadzona przez Administratora danych za pośrednictwem sieci Internet, działająca pod adresem: https://www.cmpl.pl/;
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca witrynę internetową https://www.cmpl.pl/;
  4. DATACAR – serwis systemu DATACAR przeznaczony dla importerów i dealerów samochodowych dostępny w zakładce „Datacar” pod adresem http://91.230.75.68:100/;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej cmpl.pl;
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s. 1).
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną.
  2. Stronę można użytkować przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Strona może być niedostępna podczas okresowej konserwacji oraz w razie awarii. Dotyczy to również serwisu DATACAR.
  3. Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem:
   1. posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu,
   2. spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika wymagań technicznych, tj.  zastosowania przeglądarek: IE 8.0, Firefox 20, Chrome 16, Opera 10 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies.
  4. Użytkownik ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.cmpl.pl/.
  5. Podczas korzystania ze Strony Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Za pośrednictwem Strony Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do systemu DATACAR dostępnego pod adresem: http://91.230.75.68:100/, co obejmuje w szczególności rejestrację i utrzymywanie konta Użytkownika w tym systemie oraz udostępnienie wszystkich lub wybranych funkcjonalności DATACAR. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia Użytkownikowi dostępu do systemu DATACAR regulowane są odrębną umową zawieraną pomiędzy Spółką a tym Użytkownikiem.
  2. Na Stronie mogą zostać zamieszone zintegrowane wtyczki do portalów społecznościowych, w których Spółka posiada swoje fanpage’e, to jest:
   1. wtyczka do portalu społecznościowego „Facebook” (którego dostawcą jest Meta Platforms, Inc., a dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – Meta Platforms Ireland Limited; dalej jako „Facebook”), którą rozpoznać można po logo portalu „Facebook”; fanpage Spółki dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/catmosolfpolska,
   2. wtyczka do portalu społecznościowego „LinkedIn” (którego dostawcą jest LinkedIn Corporation, a dla użytkowników z Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii –LinkedIn Ireland Unlimited Company– dalej jako „LinkedIn”), którą rozpoznać można po logo portalu Linkedin; fanpage Spółki dostępny jest pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/catmosolfpolska.
  3. Poprzez kliknięcie w przycisk odpowiedniej wtyczki, o których mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik, poprzez zainstalowaną na jego urządzeniu końcowym przeglądarką internetową, nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego. O tym, czy nawiązać takie połączenie, decyduje sam Użytkownik.
  4. Po nawiązaniu połączenia z serwerem danego portalu społecznościowego nastąpi przekierowanie do fanpage’a Spółki. Użytkownik uzyska dostęp do pełnej treści umieszczonej na danym fanpage’u Spółki, o ile posiada zarejestrowane konto w tym portalu społecznościowym. Rejestracja konta na portalu społecznościowym jest dobrowolna, przy czym w przypadku takiej rejestracji Użytkownik nawiąże bezpośredni stosunek prawny z dostawcą właściwego portalu społecznościowego na zasadach określonych we właściwym regulaminie (dla Facebook: https://www.facebook.com/policies_center/, dla LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?).
  5. Spółka może monitorować korzystanie przez Użytkownika z fanpage’a, to jest weryfikować interakcje Użytkownika na tym fanpage’u, w tym obserwowanie lub polubienie fanpage’a, interakcje z innymi użytkownikami portalu, dodawanie postów, dodawanie reakcji na posty, dodawanie komentarzy, udostępnienie postów, a także może odczytywać informacje kierowane do Spółki w wiadomościach prywatnych lub na czacie. Jeśli Użytkownik nie chce, by Spółka monitorowała wskazane interakcje, powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego lub zakończyć przeglądanie fanpage’ów.
  6. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony. Użytkownik powinien poinformować Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
  7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Strony oraz wszelkich jej funkcjonalności (nie wyłączając DATACAR), należy składać na adres e-mail . Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym każdorazowo termin ten nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia wniesienia reklamacji.

 4. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznym, które zostały udostępnione podczas korzystania ze Strony jest CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, adres: ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61 444 000,00 zł , kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, fax: 46 857 27 64, email: .
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z korzystaniem ze Strony, w tym informacje o podstawach i celach przetwarzania oraz o przysługujących uprawnieniach, jak również informacje o wykorzystywaniu plików Cookies znajdują się w sekcji „Polityka Prywatności”.

 5. Postanowienia końcowe
  1. Strona https://www.cmpl.pl/ zawiera materiały, w tym tekst, fotografie i inne obrazy, a także znaki towarowe chronione prawami własności intelektualnej (prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej). Wszelkie prawa do tych materiałów związane z treścią Strony administrowanej przez Spółkę, jak również prawa do bazy danych i innych praw własności niematerialnej wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą lub zostały przekazane na mocy właściwych licencji Spółce. Niedozwolone jest, bez uzyskania pisemnej zgody Spółki:
   1. całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych na Stronie lub też kodu zastosowanego oprogramowania; dotyczy to także znaków towarowych, tabliczek znamionowych lub logotypów;
   2. usuwanie zawiadomień o prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub jakichkolwiek materiałach skopiowanych lub wydrukowanych ze Strony;
   3. umieszczanie linków przekierowujących do Strony.
  2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.cmpl.pl/.
  3. Korzystanie z serwisu https://www.cmpl.pl/ oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.