KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CAT Mosolf Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciemno Gnojnej, ul. Krakowska 10, 96-320 Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd    Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033437, NIP 522-21-47-901, kapitał zakładowy w wysokości 61.444.000 zł, kontakt telefoniczny: 46 857 27 50, email:

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę (zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy) lub umowy cywilnoprawnej,
b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż opisane w pkt a. powyżej (o ile zostały podane) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile została udzielona).

5. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (w przypadku rekrutacji na stanowiska, na których proponowana jest umowa o pracę) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (na stanowiska, na których proponowana jest umowa cywilnoprawna) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, natomiast konsekwencją odmowy udzielenia zgody na przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych w przyszłości będzie brak możliwości wzięcia udziału w tych procesach przez okres wskazany w treści zgody. Nie są przewidziane konsekwencje niepodania danych osobowych innych niż te, które są wymagane przez właściwe przepisy prawa pracy lub inne wymogi przewidziane dla procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, a które dobrowolnie zostały podane w treści zgłoszenia.

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez CAT Mosolf Polska Sp. z o.o. podmiotom trzecim, do których zaliczyć można w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, oraz podmioty pośredniczące w procesie rekrutacji oraz wspierające proces rekrutacji, w tym firmy rekrutacyjne oraz inne firmy szkoleniowe, jak również podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe i inne.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CAT Mosolf Polska Sp. z o.o. przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od momentu wyrażenia zgody, o ile zgoda ta nie została wcześniej cofnięta.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, jak również do żądania od CAT Mosolf Polska Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych bądź ich przenoszenia, jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo także prawo do cofnięcia każdej ze zgód, o których mowa w pkt 4 b., w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Na etapie rekrutacji mogą być Państwo poproszeni o rozwiązanie ćwiczeń lub testów kompetencyjnych, osobowościowych lub rekrutacyjnych (profilowanie), jednak wyniki tych testów nie będą stanowiły podstawy do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.